Kenniscentrum HB

Als onderdeel van het Dienstencentrum houdt ook het Kenniscentrum HB zich bezig met het brengen van expertise rond meer- en hoogbegaafdheid naar de scholen. Na het project is het essentieel om kennis en kunde te onderhouden en actuele ontwikkelingen en materialen onder de aandacht te brengen. Daarvoor zijn een adviseur en een orthopedagoog in het Kenniscentrum HB aanwezig voor advies en ondersteuning op leerling-, leerkracht- en schoolniveau.

 

Project rond hoogbegaafdheid

In 2010 is door samenwerkingsverband de Stroming met Openbaar Onderwijs Zwolle het project 'Integrale aanpak Hoogbegaafdheid' gestart. Het doel was om de expertise rond meer- en hoogbegaafdheid op alle scholen naar een hoger plan te brengen en te komen tot een aanvullend programma's voor hoogbegaafde leerlingen op bovenschools niveau. Het project is in 2013 afgerond en heeft geleid tot de ontwikkeling van het Kenniscentrum HB en de Cnopiusklassen. Beide zijn nu ondergebracht in het Dienstencentrum.

Hoogbegaafde leerlingen

Alle scholen van de Stroming screenen jaarlijks de leerlingen op hoogbegaafdheid. Hiervoor wordt het screeningsinstrument Sidi3 gebruikt. De Intern Begeleider van de school kan, eventueel na overleg met de orthopedagoog van het Kenniscentrum HB, besluiten om een leerling aan te melden voor de Cnopiusklassen. Voor de toelating tot deze lesvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen is het Kenniscentrum HB verantwoordelijk. Voorafgaand aan de beslissing wordt het dossier uitgebreid met screeningslijsten van Sidi3 en kan een intelligentieonderzoek worden afgenomen. Toelating is mogelijk in januari en augustus.

(Hoog)begaafde leerlingen die op school vastlopen, krijgen begeleiding vanuit het Kenniscentrum. Het doel is om (handelingsgericht) in kaart te brengen wat er nodig is om de leerling weer optimaal te laten functioneren. Denk hierbij aan aanpassingen in de basisschool, nader onderzoek of de start van een traject richting de Cnopiusklassen. 

Het kenniscentrum HB is er ook voor ouders die vragen of problemen hebben rondom de (hoog)begaafdheid van hun kind.

 

HB op school

Het kenniscentrum HB kan ook worden ingeroepen voor advies rond de omgang met meer- en hoogbegaafde leerlingen in de basisschool. Daarbij gaat het vaak om organisatorische aspecten, maar ook over de benodigde materialen. Ook is het mogelijk om leerkrachten te ondersteunen in hun aanpak van begaafde leerlingen.

De ondersteuning van scholen kan ook op beleidsmatig terrein liggen. Het kenniscentrum HB is gebaseerd op een visie waarin wordt uitgegaan van de integratie van hoogbegaafde leerlingen in het regulier basisonderwijs. Zo leren deze leerlingen omgaan met de pluriforme afspiegeling van de maatschappij. Voor hun eigenheid en eigenwaarde is erkenning en herkenning naast de Cnopiusklassen ook in de basisschool nodig.

Vanuit de Cnopiusklassen worden de scholen jaarlijks geïnformeerd over de werkwijze en de verwachtingen die er ten aanzien van de school van herkomst van de Cnopiusleerkrachten leven.