Cnopius klassen

De Cnopius klassen zijn peergroups waarin hoogbegaafde leerlingen van verschillende scholen wekelijks bijeen komen. Er zijn Cnopius klassen voor leerlingen uit groep 8, leerlingen uit groep 6 en 7 en voor leerlingen uit groep 4 tot en met 6. 

In de lessen, die worden gegeven door gespecialiseerde leerkrachten, wordt aangesloten bij het hoge niveau van de leerlingen met een extra programma. Daarnaast is er aandacht voor belangrijke aspecten, zoals het leren leren, het omgaan met de hoogbegaafdheid, doen van onderzoek en creativiteit. De omgang met ontwikkelingsgelijken zorgt voor sociaal-emotionele ontwikkeling door (h)erkenning, uitdaging en het leren omgaan met verlies en frustratie.

De Cnopius klassen (genoemd naar een Zwolse schooldirecteur uit de 19e eeuw, die aandacht had voor de ontwikkeling van talenten) bestaan sinds 2011 en zijn een onderdeel van het Kenniscentrum HB.

Voor meer informatie zie cnopiusklassen.nl

Contact over Cnopius

De Cnopius klassen zijn ondergebracht in de Marnixschool aan de Westerlaan 40 in Zwolle. 

Wilt u contact met ons opnemen, dan kan dat via het Dienstencentrum.

Deelname aan de Cnopius klassen

De toelating tot de Cnopius klassen is verbonden aan een aantal voorwaarden:

  • De school van de leerling is voldoende toegerust op het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen.
  • De school voert structureel een screeningsproces uit met het SIDI3 protocol. Dit leidt tot de aanmelding van leerlingen bij het Kenniscentrum.
  • De medewerking van de ouders in het proces is essentieel. Zij moeten deelnemen aan de screening en toestemming geven voor eventueel onderzoek. 
  • Leerlingen met een harmonisch intelligentieprofiel vanaf 130 en een positief beeld in de screening zijn toelaatbaar.
  • Ouders dienen hun kind aan te melden als aan de voorwaarden is voldaan. 

Het screeningsproces wordt uitgevoerd door de basisschool. Het kenniscentrum HB besluit over de toelating. Er worden alleen leerlingen toegelaten in januari en in augustus. 

Voor ouders zijn er geen kosten aan de deelname verbonden, behalve voor excursies e.d. Het vervoer van en naar de Cnopiusklas is een taak van de ouders.